ขอเชิญร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การยกระดับกระบวนทัศน์ทางการศึกษาของไทยให้เทียบเท่าการศึกษาของอารยประเทศ  ให้การศึกษาของประเทศไทยมีมาตรฐานและมีศักยภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต