ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางคูรัด
ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
Bang Khu-rad learning Center/Bang Khu-rad Model
มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF)
3/10 หมู่ที่ 8 ตำบล บางคูรัด อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110
โทร 0989797416

มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (The Education for Freedom foundation-EFF) มีความประสงค์ระดมทุน (จากการรับบริจาค) เพื่อก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (Bang Khu-rad Model)

 

วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางคูรัด มีดังนี้

  • ฝึกอบรม/แนะนำ ชาวบ้านในชุมชนบางคูรัดและตำบลใกล้เคียงให้ทราบถึงวิธีการเรียนรู้หรือการศึกษาแบบ ๔.๐ การดำรงชีวิตท่ามกลางชุนชนกระโลกาภิวัตน์ (Global Village) การเตรียมตัว หรือการปรับตัวให้เข้ากับวิถีสมัยใหม่ นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่างๆ เป็นต้น
  • เป็นสถานที่ทำงาน (สำนักงาน) ของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ
  • ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเชิงทดลองการนำองค์ความรู้แนวใหม่ ประยุกต์ศาสตร์ตะวันตก เช่นความรู้ (knowhow) และเทคโนโลยี เข้ากับศาสตร์ตะวันออก เพื่อหาทางออก (Solution) เชิงวิธีการการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่อย่างกลมกลืนและมีคุณภาพ
  • อบรมและพัฒนาชาวบ้านบางคูรัดและบริเวณใกล้เคียง เชิงการถ่ายทอดองค์ความที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตร่วมสมัย เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี การอาชีพที่สอดคล้องกับโลก ๔.๐ เป็นต้น
  • อบรมขัดเกลาจิตใจประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถใช้ชีวิตตามแบบของผู้มีสุขภาพจิตดี เช่น การใช้วิธีการตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนเกิดสันติสุข
  • เป็นสถานที่สำหรับการศึกษา ดูงานในลักษณะชุมชนต้นแบบของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

ในการนี้ มูลนิธิใคร่ขอแจ้งมายังท่านที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่สนใจจะสนับสนุนกิจการที่เป็นโครงการดังกล่าวของมูลนิธิฯ โปรดร่วมให้การสนับ ผ่านมูลนิธิโดยตรง ได้ที่โทรศัพท์ ๐๙๘ ๙๗๙ ๗๔๑๖  หรือบริจาคผ่านบัญชีของมูลนิธิโดยตรงได้ที่ ธ.กรุงไทย  ชื่อบัญชี “มูลนิธิ การศึกษาเพื่อเสรีภาพ”  บัญชีเลขที่ 795-0-40268-7  ผู้บริจาคสามารถนำใบอนุโมทนาหรือใบเสร็จที่ออกโดยมูลนิธิฯ

กราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง

มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF)
โทร… 098 979 7416

ภาพข้างล่างเป็นสถานที่ที่จะก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางคูรัด

แปลน/แบบก่อสร้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *