พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ บรรณาธิการบริหาร
วีรวัฒน์ โสภณธนกุล ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร/แอดมิน
ทองธัช เทพารักษ์ ศิลปกรรม /รูปแบบ
สนานจิตต์ บางสพาน ประธานที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
นิพนธ์ กลิ่นวิชิต ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ประเสริฐ ขวัญแก้ว ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
นพ.สุทธิรักษ์ บัวแก้ว ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
กุลอร หนูคงใหม่ เลขานุการกองบรรณาธิการ

ติดต่อกองบรรณาธิการ :
สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ
3/10 หมู่ที่ 8 ตำบล บางคูรัด อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 098-979-7416
ส่งบทความหรือข้อคิดเห็น : ppongnv@gmail.com
(บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ส่งมา กองบรรณาธิการ EFF ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผู้เขียน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *