พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ Line ID : pete1120

กล่าวได้ว่าไม่มีอาชีพคนไทยอาชีพใดในอเมริกาจะพ็อพพูล่าเท่าอาชีพร้านอาหารไทยอีกแล้ว ประเมินกันว่าทั่วสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยไม่ต่ำกว่า 5000 ร้าน โดยเฉพาะในบางเมืองใหญ่ในสหรัฐ เช่น ลอสแองเจลิสและนิวยอร์ค มีร้านอาหารไทยแทบทุกคอนเนอร์ถนน นัยหนึ่งก็คือจำนวนร้านมีความหนาแน่นอย่างมากนั่นเอง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ thai bistro serve


อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่าพัฒนาการหรือความก้าวหน้าของธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกายังมีน้อยเมื่อเทียบกับกิจการร้านอาหารของคนที่ไปจากประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม หรือแม้แต่มาเลเซีย จนอาจกล่าวได้ว่าในช่วงระยะ 20 กว่าปีที่ผ่านมา กิจการร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ มีพัฒนาเชิงก้าวหน้าหรือการนำอาหารไทยออกสู่สายตาชาวโลกอย่างไม่ค่อยเป็นระบบ ทั้งที่กระบวนการของร้านอาหารไทยเกี่ยวพันกับการขึ้น การลงของเศรษฐกิจไทยอย่างมากส่วนหนึ่ง ด้วยเหตุที่ร้านอาหารไทยเองสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศไทยจำนวนมาก หรือก็คือครัวไทยครัวโลกนั่นเอง

สาเหตุส่วนหนึ่งของความล้มเหลวเชิงพัฒนาการของร้านอาหารไทยดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐไทยที่เป็นฝ่ายนโยบายหรือต้นขั้วของเรื่องทั้งปวง แทบไม่เคยเห็นความสำคัญของธุรกิจร้านอาหารไทยในอเมริกามาก่อน ไม่รู้ว่าธุรกิจร้านอาหารโยงไปสู่ธุรกิจภาคอื่นๆ ได้อย่างไร เช่น การเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรมหรือสถานที่ธรรมชาติในไทย นอกเหนือไปจากการนำเข้าวัตถุดิบ เช่น เครื่องครัวเข้าสหรัฐฯ โดยตรง การจ้างแรงงานไทยซึ่งเป็นช่องทางของรายได้เข้าประเทศปีละนับเป็นจำนวนมาก และแน่ใจได้ว่าสัดส่วนที่มาของรายได้เข้าไทยส่วนใหญ่มาจาก แรงงานภาคครัวไทยหรือร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

อีกส่วนหนึ่งของปัญหาการขยายผลหรือการต่อยอด (Applying) เพื่อพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทยเชิงก้าวหน้าในอเมริกาก็คือ การไม่ยอมหรือไม่สามารถผสมโรงกับวัฒนธรรมอเมริกันได้อย่างกลมกลืน วัฒนธรรมการทำธุรกิจร้านอาหารไทยยังมีการถอดรูปแบบ แบบแผนการให้บริการแบบร้านอาหารตามสั่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมในเมืองไทยอยู่แล้ว

กล่าวคือ แทนที่จะขยายหรือปรับรูปแบบการให้บริการ หากยังกระทำในรูปแบบเดิมๆ คือ แบบอาหารตามสั่ง ทั้งๆ ที่ในช่วงบางกาละเทศะ ร้านอาหารไทยสามารถเบียดแทรกเพื่อการโปรโมทตัวร้าน/อาหาร ในงานเทศกาลอาหารหรือเทศกาลอื่นๆ นอกเหนือจากบริการในร้าน คือ ขายอาหารแบบ”อาหารตามสั่ง”แล้ว ปรากฏว่า ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถก้าวไปถึงขั้นนี้ออกไปนอกร้านแบบเชิงรุกได้

เช่นเดียวกับการสร้างเวทีเพื่อเปิดตัวร่วมกันระหว่างร้านอาหารไทยด้วยกันเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน เช่น เมือง (City) หรือเค้าน์ตี้ (County) สร้างเวทีขึ้นเองโดยการร่วมกลุ่มระหว่างร้านอาหารไทยด้วยกัน ประเด็นดังกล่าวยังไม่มีการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา ขณะธุรกิจร้านอาหารชาติอื่นๆ ที่อยู่ในสหรัฐฯ มีการรวมกลุ่มกันทำรูปแบบธุรกิจที่ว่านี้มาก่อนแล้ว

การขยายผลการทำธุรกิจเชิงก้าวหน้าของร้านอาหารไทยดังกล่าว เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต การขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา ที่นอกเหนือจากภาคเอกชนไทยพึงตระหนักและให้ความสำคัญแล้ว ภาครัฐในส่วนของรัฐไทยเองในฐานะพี่เลี้ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและสำนักงานในต่างประเทศ ก็ต้องให้ความสำคัญ เร่งจัดทำแผนและนโยบายออกมาสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม

มิใช่แค่เพียงยืนดูตาปริบๆ ไม่ทำอะไร เพราะรัฐมนตรี อธิบดีหรือข้าราชการขี้เกียจ ไม่เคยมีประสบการณ์และเสื่อมวิสัยทัศน์ทำงานแบบขอไปที แบบที่เป็นมายาวนานหลายปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *