เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF)

มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (The Education for Freedom Foundation- EFF) ได้รับอนุญาตจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ นบ. 290 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พศ. 2561

มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ ก่อตั้งโดยผู้ก่อการเริ่มแรก 4 คน ได้แก่ ดร.พีรพร (พีร์) พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ,  ดร.จิรพร (จิ) เจริญสุข และ วีรวัฒน์ (อู๊ด) โสภณธนกุล ได้ร่วมหารือกัน โดยตระหนักถึงความขาดแคลนทางด้านวัตถุเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน และความขาดแคลนเชิงปรัชญาการบริหาร (จัดการ) การศึกษาของประเทศไทยหรือการสนับสนุนเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกยุค 4.0 ผู้ก่อตั้งเห็นร่วมกันว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องส่งเสริมและจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดถึงผู้ใหญ่และครูอาจารย์ในประเทศไทย เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษายุคดิจิตอลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) มูลนิธิต้องการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การยกระดับกระบวนทัศน์ทางการศึกษาของไทยให้เทียบเท่าการศึกษาของอารยประเทศหรือสากล ให้การศึกษาของประเทศไทยมีมาตรฐานและมีศักยภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เราเชื่อมั่นว่า การทุ่มเทส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน เสมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้ว เช่นเดียวกับฐานรากของชีวิตมนุษย์ที่พัฒนาและเติบโต หากมีรากฐานที่มั่นคงแล้ว การพัฒนาคน พัฒนาชาติก็สามารถกระทำได้ง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้น หากในท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของการศึกษาแบบที่เราคาดหมายกันย่อมได้แก่ นวัตกรรม อัตลักษณ์ ความเป็นไทหรือเสรีภาพ (Freedom) นั่นเอง

ในแง่การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ทางมูลนิธิต้องการเน้นการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน เสมือนการสอนการจับปลาที่เสมือนการให้วัตถุทาน ให้ผู้รับการการส่งเสริมหรือสนับสนุนสามารถหากปลากินเองได้ มูลนิธิฯหาได้ต้องการแจกปลาให้ผู้รับฯทุกวันก็หาไม่ เพราะตระหนักว่า หากผู้ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับการสนับสนุนการศึกษา จนเกิดความเข้าใจเชิงความรู้หรือเชิงปรัชญาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทสังคมสมัยใหม่แล้ว จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถพึ่งตนเองได้จนตลอดชีวิตใน ขณะเดียวกันก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ

 1. สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยในประเทศไทยตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา
 2. สนับสนุนให้สร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา
 3. สนับสนุนและบริการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาระหว่างภาคีเครือข่ายการศึกษา
 4. ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทย
 5. สนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาของประเทศไทย
 6. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์
 7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ

 

 1. ดร.พีรพร พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ประธานกรรมการ
 2. รองประธานกรรมการ
 3. นายวีรวัฒน์ โสภณธนกุล กรรมการและเหรัญญิก
 4. ดร.จิรพร เจริญสุข กรรมการและเลขานุการ
 5. นายนาคินทร์ วรรณทอง กรรมการ
 6. นางโอฬาพร ศิริพิน กรรมการ
 7. นางสาวกุลอร หนูคงใหม่ กรรมการ
 8. นายศุภกร นิธิโชติตระกูล กรรมการ
 9. นายสรรบุญ แก้วประพันธ์ กรรมการ
 10. นายปิยพัชร์ เรืองกุลวณิชย์ กรรมการ