มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ(EFF ) มีความประสงค์รับบริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวนมากเพื่อบริจาคต่อให้กับสถานศึกษาและโรงเรียนที่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ  ท่านใด หน่วยงานใดหรือองค์กรใด มีคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือมีเกินจำนวน ประสงค์จะบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน

>> ต้องการบริจาคเชิญคลิ๊กที่นี่ <<


ชื่อโครงการ Computer For Kids

ที่มาของโครงการ

จากการที่มีการคุยกันในเรื่องการศึกษาอยู่เสมอ ทำให้เราได้แนวความคิด  เรื่องการศึกษานั้นทำให้สังคมพัฒนาขึ้น  ความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เราต้องปรับวิธีการสอน ให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกยุค 4.0 ได้  ซึ่งการคิดและการวิเคราะห์ ภาษาสากล เป็นทักษะที่จำเป็นต้องใช้  จึงได้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ( เราเปิดการเรียนการสอนที่แรก  ณ. อบต. บางคูรัด ในรูปแบบของ Boot camp คือสอนหลักสูตรระยะสั้นแต่สามารถใช้งานได้จริง )    ขอยกตัวอย่าง ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ  ใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์

เพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 เป็นโลกแห่งนวัตกรรม  เด็กๆนั้นต้องมีทักษะการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง  แหล่งความรู้ที่มีมากมายในโลกอินเตอร์เน็ต นำมาซึ่งความรู้ สำหรับ สร้าง Content , ออกแบบสื่อ Multimedia  หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  และยังใช้เพื่อเผยแพร่เรื่องราวในชุมชน ทั้งหมดนี้ต้องใช้ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟท์แวร์

แต่การพัฒนาจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากขาดอุปกรณ์การศึกษาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก สนามเด็กเล่น ฯลฯ    จากข้อมูลโรงเรียนประถมในสังกัด สพฐ. มีประมาณ  29,000  โรงเรียน  (อ้างอิง :https://data.bopp-obec.info/emis/area_school.php )  ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา   เราจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก่อน เพื่อให้โรงเรียนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงความรู้ได้เท่าเทียมกัน เพราะรากฐานของความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยนั้น คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยเหตุนี้โครงการ Computer For Kid จึงได้เริ่มขึ้นมา เรารับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าสำหรับงานออฟฟิศทั่วไป คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งาน หรือเกินจำนวน ที่ยังสามารถใช้งานได้  เพื่อส่งต่อให้เป็นอุปกรณ์ในการค้นหาความรู้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้มูลนิธิฯเรายังเปิดรับบริจาคเงิน สำหรับซื้ออุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการนี้ด้วย

รร.บ้านป่าซ่าน จ.พิษณุโลก มอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

รร.อนุบาล อบต.เวียงต้า จ.แพร่ มอบอุปกรณ์การศึกษา

รร.อนุบาล อบต.เวียงต้า จ.แพร่ จัดงานแสดงโชว์เอลวิส เพรสลี่ย์ จากสหรัฐอเมริกา