สัมภาษณ์ ดร.พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) “โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้น้อง” (ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน)

ถาม : ที่มาที่ไปของโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้น้องเป็นอย่างไร ดร.พีร์ : ทางมูลนิธิ EFF พบว่าปัจจุบันแม้รัฐจะอุปถัมภ์งบประมาณเพื่อการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในระดับปฐมวัยก็ตาม แต่ก็ยังมีโรงเรียนทั่วประเทศที่ประสบกับความขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับจะใช้ในห้องเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตเมืองที่ยากจนหรือแม้แต่โรงเรียนในเขตชนบท  อนุสนธิของเรื่องนี้ คือ พวกเราไปเห็นปัญหา มีประสบการณ์เชิงประจักษ์ที่ จ.แพร่เมื่อปีที่แล้ว (2560) ครับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ เป็นโรงเรียนท่ามกลางขุนเขา บรรยากาศแบบภาคเหนือเลยครับ กรณีเวียงต้านั้น ผมพร้อมเพื่อนจากกรุงเทพและจากสหรัฐอเมริกา เคยไปจัดกิจกรรมช่วยทางเทศบาลที่เป็นเจ้าของเรื่อง คือ เป็นโรงเรียนภายใต้การจัดการของเทศบาลเวียงต้า ผมสอบถามเอาจากครูที่นั่นว่า เขามีปัญหาอะไรบ้าง […]